คู่มือเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 64 BC-35777

270฿

รหัสสินค้า: KP-35777 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 64 BC-35777 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร

* ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี

* การวิเคราะห์งบการเงิน

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร

* แนวข้อสอบรวม

* แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

* แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension)