คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 64 BC-35784

270฿

รหัสสินค้า: KP-35784 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 64 BC-35784 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร

* ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร

* ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

* ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

* ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

* ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

* ความรู้เกี่ยวกับอากรแสตมป์

* ความรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

* ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี

* ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร

* แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบรวมชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบรวมชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

* แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension)