คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

* พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2543

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

* พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์

* การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

* ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)

* ข้อสอบ คอมพิวเตอร์