คู่มือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)ปี 63 BC-35708

290฿

รหัสสินค้า: KP-35708 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปี 63 BC-35708 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545
*ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยาน ในคดียาเสพติด พ.ศ. 2547
*พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2543
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2535 50
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน การยุติการตรวจสอบทรัพย์สิน และการคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว พ.ศ. 2557
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2548
*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
*ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณา และมีคำสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
*พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
*พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
*แนวข้อสอบ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533และที่และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2559เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ