คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมศิลปากร ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมศิลปากร ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐพ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)                                                                                   
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

*การวิเคราะห์งบการเงิน

*แนวข้อสอบการเงินบัญชี ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบการเงินบัญชี ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบการเงินบัญชี ชุดที่ 3.