คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

*นโยบายรัฐบาล

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา