คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

*ความรู้เกี่ยวกับเคมีทั่วไป

*ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาทั่วไป

*พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 93

*ความรู้เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

*แนวข้อสอบความรู้ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี

*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

*ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบคุณภาพอาหาร น้า และน้าเสีย

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.