คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการและข้อมูลจังหวัด

*แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ (เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ)

*แนวข้อสอบความสามารถในด้านภาษาไทย

*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ

*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)

*การวิจัยและสถิติ

*การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล

*การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล

*การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

*การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ

*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ.

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์