คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
*หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น
*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
*หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
*การบริหารงานสาธารณสุข
*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข
*การมีส่วนร่วมของประชาชน
*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์