คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและระบบบัญชี
*ความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์