คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office

*Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

*การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ

*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์