คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

*ความรู้ด้านพิธีการนำเข้าสินค้า

*ความรู้ด้านพิธีการส่งออกสินค้า

*พิธีการสำหรับสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน

*คลังสินค้าทัณฑ์บน

*เขตปลอดอากร (Free Zone)

*เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)

*วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

*นโยบายต่างประเทศ

*เขตการค้าเสรี

*ราคาศุลกากร

*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)

*ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ชุดที่ 2.