คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ปี 63

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ


*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560                                                  


*
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    


*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            


*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   


*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
                  


*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.
2546         

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             


*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                   


*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539                             


*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 
2540                                  


*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          


*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              


*
นโยบายรัฐบาล                                                                                                       


*
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                      


*
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย                           


*
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         


*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579                                                      


*
การจัดทำแผนงานปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ                                                                            


*
การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         


*
การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                                                


*
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคนพิการ        


*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา
                                                                               


*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                                                       


*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร
                                                                                 


*แนวข้อสอบ การวางแผน การทำจัดแผน /โครงการ
                                                           


*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผล
                                                                              


*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office        (Word, PowerPoint ,Excel , SPSS