คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน ปี 63 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                       
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                                  
*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                         
*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      
*การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)                                                       
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                           
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                           
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                           
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.                                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์