คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข        
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                           
*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                          
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                       
*นโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข                                                                                            
*แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข                                                                                      
*เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs                                                     
*สถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ                                                                                         
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. (2561-2580)                                                              
*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                              
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                                 
*การติดตามและประเมินผล                                                                                                     
*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                           
*การบริหารจัดการ                                                                                                               
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                       
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                              
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                        
*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                              
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน        
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.