คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ปี 63 BC-35647

280฿

รหัสสินค้า: KP-35647 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ปี 63 BC-35647 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                       
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                      
*การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                               
*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                            
*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                       
*วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                               
*การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                            
*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                        
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                               
*หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น                                                                                                
*หลักการชลประทานเบื้องต้น                                                                                          
*หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด                                                                   
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                           
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                        
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                      
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                              
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                      
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                       
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง