คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ปี 63 BC-35638

270฿

รหัสสินค้า: KP-35638 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ปี 63 BC-35638 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                     
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*ความรู้ด้านงานบุคคล                                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                   
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                  
*แนวข้อสอบ งานบุคคล                                                                                          
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                  
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม