คู่มือเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63 BB-147

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63 BB-147 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       
*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                           
*ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563                                       
*ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริการของกรมสรรพสามิต                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรเบื้องต้น                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไปและบัญชีต้นทุน                                                                 
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*การวางระบบบัญชี                                                                                                     
*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                      
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.                                                                                       
*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน