คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปี 63

280฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข                                                            
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                             
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข                     
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                                        
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตีว่าด้วยการักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข                      
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตีว่าด้วยการักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                          
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                        
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        
*พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556                                                                                 
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556                                                 
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                                      
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข                
*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                           
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน