คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                     
* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553           
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                           
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                    
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560    
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                         
*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นการดำเนินงาน
*สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                              
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                                               
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                                                                     
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                                       
*การจัดทำโครงการ                                                                                                                                                         
*การจัดทำแผนและการบริหารแผน  นโยบายและโครงการตามแนวทางของสำนักงาน กศน.                            
*ความรู้ด้านงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่าย         
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                            
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ