คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                             
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐพ.ศ. 2561                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                
*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                   
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                            
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     Øแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)                                                                                     
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                             
*แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                          
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                        
*หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชี งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน                                  
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                               
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี