คู่มือเตรียมสอบบุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (ภาค ข.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบบุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (ภาค ข.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                              
*การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                   
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              
*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน                                                                 
*การวางแผนกำลังคน                                                                                                 
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                        
*การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง                                                     
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                      
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                             
*การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                                 
*การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร                            
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                                                                       
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                     
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล                                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์