คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                    
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                
*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                    
*ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                              
*แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                   
*อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน                    
*อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างที่ยาวนาน                                                           
*อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ                                                 
*อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                               
*หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                       
*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                                 
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                               
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                            
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.