คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. ปี 63

280฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. ปี 63 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                          
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท เศรษฐกิจพอเพียง และงานกองทุน                          
*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล