คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด     
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               
*กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544                                                                                     
*ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2544                                                                                   
*ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2544                                                                                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                             
*พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                           
*ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561                          
*ระเบียบสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2562                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                            
*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                  
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป                                                                                    
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                            
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                       
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                        
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน