คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด     
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                              
*แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547                            
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                            
*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                  
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน