สรุปคำบรรยาย LAW 3002 (LAW 3102) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชนจำกัด

69฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
– สรุปเนื้อหาและสาระสำคัญตามแนวคำบรรยาย
– อธิบายหลักเกณฑ์ พร้อมข้อสังเกตและตัวอย่างที่น่าสนใจ
– เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อยหรือต้องการทบทวนความรู้ก่อนสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg