ข้อสอบเก่าธงคำตอบ LAW 2010 (LAW 2110) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยคำ้ประกัน จำนอง จำนำฯ

69฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
– ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยโดยละเอียดครบถ้วน ตามคำบรรยายภาคล่าสุด
– พร้อมขอบเขตมาตราสำคัญที่ใช้ในการสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg