สรุปชีทราม POL3101 / PS316 วิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ

34฿

คำอธิบาย

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวทางศึกษาการปกครองเปรียบเทียบ : อดีตและปัจจุบัน
บทที่ 2 พัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่กับการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
บทที่ 4 ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง
บทที่ 5 การเมืองเปรียบเทียบตามความคิดของแอลมอนด์
บทที่ 6 วัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษารัฐศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 7 การหล่อหลอมทางการเมือง
บทที่ 8 การวิเคราะห์ชนชั้นและการศึกษารัฐศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 9 การศึกษาพรรคการเมืองเชิงเปรียบเทียบ
บทที่ 10 กลุ่มและอำนาจหลักการของการจัดองค์กรในระบบประชาธิปไตยพหุนิยม
บทที่ 11 สรุปปัญหาและข้อสังเกตบางประการในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg