คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏับัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 63

280฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏับัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 63 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                       
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                         
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                       
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                  
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2552                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์