สรุปชีทราม ANT 3053 (AN 353) สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

40฿

คำอธิบาย

บทที่ 1 บทนำ
ภาคที่ 1 การเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่
              บทที่ 2 เกาหลีใต้ยุคใหม่
              บทที่ 3 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
              บทที่ 4 ยุคแห่งการปฏิรูป
              บทที่ 5 ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไข
              บทที่ 6 การเมืองและเศรษฐกิจปี 2000
ภาคที่ 2 วัฒนธรรมเกาหลี
             บทที่ 7 ตลาดในเกาหลี
             บทที่ 8 อาหารเกาหลี
             บทที่ 9 กิมจิ
             บทที่ 10 วัมนธรรมและเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
ภาคที่ 3 คนและสังคมเกาหลี
             บทที่ 11 คนเกาหลี:มุมมองจากคนเกาหลี
             บทที่ 12 คนเกาลหลีในสายตาของชาวต่างประเทศ
ภาคผนวก ภาคผนวก 1 ระบบการเมืองการปกครองของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน
                 ภาคผนวก 2 การเมืองในยุคประธานาธิบดีคิม ยังแซม (ค.ศ.1993-1997)
                 ภาคผนวก 3 การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 15 ของเกาหลีใต้
                 ภาคผนวกที่ 4 โรห์ มูเฮียน : ประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg