คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลักระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลักระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลักระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                              
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                            
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป (ด้านการคำนวณ การวิเคราะห์สรุปเหตุผล ภาษาไทย)                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                        
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                              
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                        
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป                                                                                 
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม