คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมหม่อนไหม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมหม่อนไหม ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*ความรู้ด้านหม่อนไหม                                                                                                 
*การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                  
*การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                         
*การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร                                                       
*การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                              
*การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร                                                                        
*การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร                                                            
*เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                        
*การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                             
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 4.                                                                              
*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 5.