คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                                         
*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                             
*การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่                                                                                 
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์                                                                  
*การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                   
*การเขียนแผนประชาสัมพันธ์                                                                                        
*การวางแผนการสื่อสารสุขภาพ                                                                                      
*การจัดทำบทความสารคดี เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ                                                          
*การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก                                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร                                                                                         
*การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                   
*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                          
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.            
* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.