คู่มือเตรียมสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ และการระวางแผนที่                             
*งานวงรอบ การวัดมุม ปรับแก้มุม การวัดระยะ และปรับแก้ระยะ                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับงานระดับ                                                                                             
*งานคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          
*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                  
*การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                     
*การทำแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                         
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                           
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS                                                    
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานเขียนแผนที่ โปรแกรม Autocad               
*การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ                                                                                  
*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่                                                                                    
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 1.                                                                                      
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 2.                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.