คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษา  และ ด้านการใช้ภาษาและความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ                                            
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                    
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                          
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                     
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560       .                                                         
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                           
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                    
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                           
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป