คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษา  และ ด้านการใช้ภาษา                                                                                          
*แนวข้อสอบ ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ                                                             
*เกี่ยวกับปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                 
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                    
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔                                            
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                          
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                     
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                  
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                
*หลักการบัญชีทั่วไป                                                                                          
*แนวข้อสอบ บัญชี