สรุปชีทราม LAW 2010 (LA 210, LW 302) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยคำ้ประกัน จำนอง จำนำ

66฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ลักษณะค้ำประกัน (Suretyship)

+ บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
+ บทที่ 2 ผลก่อนชำระหนี้
+ บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
+ บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

ส่วนที่ 2 ลักษณะการจำนอง (Mortgage)
+ บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
+ บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
+ บทที่ 3 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
+ บทที่ 4 การบังัคบจำนอง
+ บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
+ บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง

ส่วนที่ 3 ลักษณะจำนำ (Pledge)
+ บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
+ บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
+ บทที่ 3 การบังคับจำนำ
+ บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg