เจาะข้อสอบฉบับ กฏหมายท้องถิ่น รวมข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 63 BC-35456

320฿

รหัสสินค้า: KP-35456 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบฉบับ กฏหมายท้องถิ่น รวมข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 63 BC-35456 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว 
สารบัญ

*ข้อมูลทั่วไปที่ชอบนำมาออกสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
*เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 14 พ.ศ. 2562
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 2
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ชุดที่ 1
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ชุดที่ 2
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
*เจาะข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ