คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปี 63

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
*แนวข้อสอบรวมความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พศ. 2560
*แนวข้อสอย พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
*การบริหารจัดการองค์กร
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
*แนวข้อสอบด้านศีลธรรม จริยธรรม
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์