คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

  คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม                                                                        
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                           
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                              
*สิทธิและหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย                                                                       
*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                              
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                          
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                     
*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                       
*การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                           
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.                                                                         
*แนวข้อสอบสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์โลก และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์