คู่มือเตรียมสอบบุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

  คู่มือเตรียมสอบบุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม                                                                        
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                           
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                              
*สิทธิและหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย                                                                       
*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                              
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                              
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                                  
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                          
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                                  
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                         
*การประเมินผลบุคคล                                                                                                     
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                          
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                          
*แนวข้อสอบสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์โลก และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์