คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                          
*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                               
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                  
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                                                
*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ     
*รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                    
*การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                                           
*ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                            
*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                       
*แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์                                                            
*แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                         
*แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                    
*การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                           
*แนวข้อสอบรวม                                                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์