คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              
*เครื่องมือเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณูปโภค                                                                       
*เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ                                                                                     
*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                      
*วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                 
*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     
*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                           
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 6.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 7.