คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                               
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537                                                
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537                  
*ความรู้เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                              
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        
*ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560               
*คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงาน ราชการศาลยุติธรรม                                                                                                      
*ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562      
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง   และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557                                                                        
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544            
*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                               
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ.2561                      
*ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆการสอบสวนข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน                                                                                      
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม                                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์