คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                               
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552   
*ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง      
*ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554                                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*การจัดการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                     
*แนวข้อสอบ งานธุรการ            
*แนวข้อสอบสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                     
*ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft windows                                                                                   
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ