BC-128 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

220฿

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

ประกอบด้วย

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

> พระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายที่ดินกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล กฎหมายที่ดิน กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
> ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
> ประมวลกฎหมายอาญา
> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ.2542 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครอง

Scroll to Top