คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร                                                            
*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                           
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                        
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*การวิเคราะห์ SWOT ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และโครงการ                                                         
*งานกองทุน SME ตามแนวประชารัฐ                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์ SWOT                                                                               
*แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น                                                                                       
*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ และสังคม