คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน 
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562            
*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                    
*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ                                                                             
*การตรวจและคุ้มครองคนหางาน                                                                                    
*การจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                                                       
*การจัดระบบแรงงานต่างด้าว                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                               
*การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข                                             
*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                  
*แนวข้อสอบด้านแรงงาน                                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน