คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม                                                                        
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                          
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                             
*สิทธิและหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย                                                                      
*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                              
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                          
*การประสานงานและการบริการ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                              
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                     
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                              
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                                     
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                            
*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์โลก และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์